กำลังโหลด...

การจัดหาอย่างมีจริยธรรม

GLAMIRA ยึดมั่นในหลักจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน เสรีภาพพลเรือนสากล และเสรีภาพขั้นพื้นฐานนอกเหนือจากวิถีชีวิตท้องถิ่น GLAMIRA มุ่งมั่นที่จะรับรองความสมบูรณ์ของแหล่งผลิตของเราและรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

GLAMIRA รับเพชรจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการ Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) เท่านั้น KPCS เป็นระบบการตรวจสอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการลดกระแสการค้าของ "เพชรที่สร้างความขัดแย้ง" ในการนำเข้าและส่งออกเพชรดิบ กระบวนการ Kimberley ต้องการให้สมาชิกควบคุมการซื้อเพชรอย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดความรุนแรงจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนต่อต้าน

เกี่ยวกับกระบวนการ Kimberley

กระบวนการ Kimberley เริ่มต้นเมื่อประเทศที่ผลิตเพชรในแอฟริกาใต้จัดประชุมกันที่คิมเบอร์ลีย์ ประเทศแอฟริกาใต้ในเดือนพฤษภาคม ปี 2543 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2546 ทุกประเทศสามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ ในปี 2013 มีผู้เข้าร่วม 54 ราย เป็นตัวแทนจาก 81 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่สหภาพยุโรปจนถึงสหรัฐอเมริกา เป็นความคิดริเริ่มของประชาสังคมและต้องการในการป้องกันการไหลเวียนของเพชรที่สร้างความขัดแย้งจากเขตความขัดแย้งซึ่งกำหนดโดยสหประชาชาติ

Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) รับรองว่าเพชรดิบแต่ละชิ้นที่ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศของสองประเทศสมาชิกนั้นเป็นเพชรที่ "ปราศจากความขัดแย้ง"

GLAMIRA รับรองว่าเพชรทั้งหมดของบริษัทซื้อโดยอาศัยการรับประกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ผลิตจากผู้จัดจำหน่ายที่สอดคล้องกับกระบวนการ Kimberley

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ Kimberley :
http://www.kimberleyprocess.com/home/index_en.html/

การจัดหาแพลเลเดียมและแพลทินัมอย่างมีจริยธรรม

ผู้จัดจำหน่ายแพลเลเดียมและแพลตตินั่มที่ติดต่อกับ GLAMIRA ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดหาที่ปราศจากข้อพิพาท ผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดของ GLAMIRA ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านสุขอนามัย มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการค้าและเงื่อนไขการทำงานด้านจริยธรรม การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ GLAMIRA จะใช้แพลเลเดียมและแพลทินัมที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองการจัดหา กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา